Oltsunk vagy ne?

influenza_90

Idén elő­ször a pe­da­gó­gu­sok is kér­he­tik az in­gye­nes influ­enza el­leni vé­dő­ol­tást, egy­előre azon­ban nem áll­nak sor­ban a té­rí­tés­men­tes vak­ci­náért sem ők, sem mások. Ta­valy az in­gye­nes ol­tá­sok­nak a felét si­ke­rült be­adni, hat­száz­ezer ol­tó­anyag a ku­ká­ban lan­dolt. Miért nem kér­nek az em­be­rek a vé­de­lem­ből, miért koc­káz­tat­ják az egész­sé­gü­ket? Pedig most egy veszélyes ausztrál vírusfaj is érkezik hozzánk. Kemenesi Gábor Virológust kérdeztük.

Tallóz a legérdekesebb műsorblokkunkból